Thursday, February 3, 2011

ਜੀ ਬੀ ਰੋਡ

ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ
ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ
ਫੁੱਟਪਾਥ ਲੰਘ
ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ
ਭੁੱਖ ਲਈ ਕੀ ਨਾ ਭਾਲਦੀ

ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ
ਕਾਲ-ਕਲੂਟੀ ਸੜਕ ਤੇ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ
ਰੋਟੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੀ

ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ
ਜਵਾਲਾ- ਮੁਖੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ

-ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ
ਜਿਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਗੰਦੀ ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ
ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ !

No comments:

Post a Comment